NJ man celebrates 100th birthday

Willy Kohler who celebrated his 100th birthday in Williamstown, New Jersey.
Sunday, March 30, 2014