Families across Philadelphia celebrate Father's Day
Families around the Philadelphia area gathered on Sunday to celebrate Father's Day.